วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน....

ชื่อหน่วยงาน งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เจตจำนง/ความมุ่งหมาย

ให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทุกประเภทได้อย่างรวดเร็วปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ผู้รับบริการพึงพอใจ…….

ขอบเขตบริการ

บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมผู้ป่วยทั้ง 4 ระดับ คือ ฉุกเฉินมาก ฉุกเฉิน ไม่ฉุกเฉิน และผู้ป่วยทั่วไป

ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการการรักษาทันที มิฉะนั้นจะตายหรือพิการอย่างถาวร ในระยะไม่กี่วินาที

ผู้ป่วยฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องช่วยเหลือรองลงมาจาก ผู้ป่วยฉุกเฉินมาก ถ้าไม่ได้รับการรักษา ภายใน 1-2 ชั่วโมง อาจตายหรือพิการได้ ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะรู้สึกตัวดี และไม่มีอาการแสดงของภาวะช็อค

ผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน หมายถึง ผู้ป่วยที่ต้องการการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม โดยขณะนั้นไม่มีภาวะฉุกเฉินคุกคามชีวิตของผู้ป่วย

ผู้ป่วยธรรมดาทั่วไป หมายถึง ผู้ป่วยที่มาขอรับยาต่อเนื่อง ทำแผลต่อเนื่อง ฉีดยาต่อเนื่อง ขอใบรับรองแพทย์

…………………………………………………….

(อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไข?)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น